Ekonomika zítřka – znečišťování životního prostředí

Všichni jsme se už setkali s pojmy, týkajícími se
1.       znečištění vzduchu, jako je kyselý déšť, smog, skleníkový efekt
Velké částice:
například popel, prach, saze, kapky, zdroje: zemědělství, výstavba průmysl; důsledky: podráždění hrdla, očí, ale většinou nedojdou až do plic
Plyny:
ozón, oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhličitý, uhlovodíky; zdroje: automobilové výpary, průmysl, komunální služby; důsledky: podráždění očí, podráždění plic
výfukové plyny
Jemné částice:
pevné a kapalné částečky; zdroje: elektrárny, automobilové výpary, průmysl, spalování dřeva, důlní průmysl a výstavba; důsledky: mohou být karcinogenní, mohou zhoršovat astma, bronchitidu, rozedmu plic a srdeční choroby

2.       znečištění vody, což může být organické nebo tepelné znečištění
Organické: při likvidaci organických odpadků z toalet a drtičů kuchyňských odpadků; industriální odpady (zdroje znečišťování) – zejména papírenský průmysl, zpracování petroleje, ocelářství a odvětví organických chemikálií; dokonalá zařízení na zpracovávání odpadů mohou redukovat organické znečištění až o 99 procent
Tepelné: vzestup teploty na vodních tocích, které způsobuje vypouštění páry nebo horké vody. Horko může zabíjet ryby, narušovat mořské reprodukční cykly a urychlit biologické a chemické procesy ve vodě, a tím snížit schopnost vody zadržovat kyslík; největší podíl na tom mají elektrárny, pak závody na výrobu kovů, chemikálií a rafinérie
jack čerpadlo
3.       znečištění životního prostředí pevnými odpady
Velká část pevného odpadu vzniká v zemědělství – odpady na jatkách, vyřezávání sadů, zbytky ze zbytků na polích, apod.; v důlním průmyslu – struska, hlušina; odpad z průmyslu a v obytných zónách. Tento odpad je nebezpečný, protože se kumuluje v místech, kde žijí lidé.
Možnosti nápravy
Velká část současného znečištění vzduchu a vody by mohla být eliminována pomocí známých a dostupných technologií. Jde třeba o filtry na továrních komínech,  zlepšení čištění kanalizačních systémů, zpracování odpadů a chladící věže pro elektrárny. I pevný odpad by mohl být redukován sníženým používáním obalů, používáním více recyklovaných materiálů. Proč to tedy neděláme? Proč pokračujeme ve znečišťování?
Podněty trhu – ovlivňují chování jednotlivých firem, zákazníků i vládních agentur.
¼     Podněty v podobě vysoké ziskové míry povzbudí výrobu požadovaného zboží a služeb.
¼     Podněty trhu hrají hlavní roli při chování vedoucím ke znečištění prostředí.
¼     Snížení znečištění lze dosáhnout, ale pouze při značných nákladech na zařízení.
A chování lidí, kteří se snaží o co nejvyšší zisky, je vedeno srovnáváním nákladů a výnosů a nikoliv láskou k lidem nebo přírodě.
Znečištění ovzduší a vody způsobuje skutečné a rozsáhlé náklady a škody, měříme-li je poškozeným zdravím, snížením kvality života a zkrácenou délkou života.