Terminologie lidských zdrojů

Až do počátku devadesátých let minulého století se u nás používaly pojmy personalistika, kádrová práce. Současnost je již jiná a lidské zdroje jsou vysvětleny jako lidé, kteří jsou v organizaci, podniku či firmě. Lidské zdroje kit.cz znamenají pro podnik nejen to, že jsou jeho součástí, ale také se vyznačují tím, že člověk je pro podnik zdrojem výkonu.Instalatér při práci
Manažerské řízení, je tady vysvětlováno jako souhrn všech činností, které řídí činnost těchto lidských zdrojů, aby byly naplněné úkoly a cíle dané společnosti, firmy či podniku. A ze všech manažerských činností, které jsou pro firmy životně důležité, je právě nejdůležitější práce s lidskými zdroji. Aby byla efektivní, musí manažeři mít řadu schopností, například musí chápat, že lidé jsou různě motivováni, měli by je umět vést ke společnému cíli, který má organizace vytyčený. Lidé budou manažera, tedy vedoucího pracovníka následovat, pokud budou mít jisté prostředky k tomu, aby byly zajištěné jejich potřeby. Ekonomický význam lidských zdrojů se označuje jako kvalifikace, motivace, a množství vykonané práce. Tady se už nabízí další pojmy, jako jsou pracovník a zaměstnanec. Obecně to může svádět k tomu, že se jedná o jeden a ten samý pojem. Ale je zde rozdíl, pracovníkem je označován ten, kdo je vykonavatelem práce a to v rámci výrobního či služebního procesu, který probíhá v podniku, firmě či organizaci. Skupina řemeslníkůZaměstnanec je pojem pracovněprávní. Co to blíže znamená? Jedná se o osobu, která svou pracovní činnost vykonává na základě uzavřené pracovní smlouvy. Tato smlouva je vlastně vyjádřením vztahu mezi oběma subjekty, zaměstnancem a zaměstnavatelem. Člověk, je stěžejním faktorem a do průběhu svého pracovního procesu vkládá nejen své znalosti i schopnosti, ale také dovednosti a úsilí. A za tuto činnost je ohodnocen. Pokud se jedná o další pojem personál, tak jeho odvození z latiny persona znamená osoba a personál je tedy skupina osob. V podniku se jedná o všechny lidi, kteří zde pracují a jsou tedy zaměstnanci daného podniku.